SCB Wealth Podcast Wealth Matters ep.23

ทำความรู้จักหุ้นกู้อนุพันธ์ KIKO ตัวเลือกลงทุนที่กำลังเป็นที่นิยมในแวดวงนักลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาการลงทุนสั้น มีโอกาสให้ผลตอบแทนรายเดือนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอรายเดือน แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปเช่นกัน รับฟังกลไกการทำงาน และความน่าสนใจของหุ้นกู้ประเภทนี้กับ คุณอิทธิพันธ์ เจียมเจิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่าย Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์

คำเตือน

ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งจำนวน หรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน เนื่องจาก หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขหุ้นกู้ฯ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน