SCB Wealth Podcast Wealth Matters ep.24

จับตาภาพรวมเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยในไตรมาส 3 ท่ามกลางวิกฤตโควิดสายพันธ์เดลต้าระบาดทั่วโลก ชี้กลยุทธ์การเลือกลงทุนแบบ Growth with Reasonable Price แนะเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงพยาบาล พร้อมเผยตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตในจังหวะนี้