SCB Wealth Podcast You're Wealth Come ep.21


อัปเดตพ.ร.ก.การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 3 ข้อที่คนยังไม่ค่อยรู้

รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่โดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงิน พร้อมตัวอย่างการคำนวณให้เข้าใจได้ง่ายๆ


อัปเดตพ.ร.ก.การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 3 ข้อที่คนยังไม่ค่อยรู้ได้แก่

  1. มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน
  2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด
  3. การกำหนดฐานการคำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

รวมถึงหลักเกณฑ์ใหม่โดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงิน พร้อมตัวอย่างการคำนวณให้เข้าใจได้ง่ายๆ