รับทราบถึงรายละเอียดการลงทุนแบบ ESG พร้อมทั้งอัปเดต ESG Factor และ Factor performance

โดย ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning ฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และข้อมูลเชิงปริมาณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

" />

Alternative Data for Quantitative Investmentรับทราบถึงรายละเอียดการลงทุนแบบ ESG พร้อมทั้งอัปเดต ESG Factor และ Factor performance โดย ดร.พูนศักดิ์ โล่สุนทร ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning ฝ่ายวิเคราะห์ Big Data และข้อมูลเชิงปริมาณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
Gallery